ހއ.ބާރަށް އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1375
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޖިމް އިކުއިޕްމަންޓްސް ރަށަށް ގެންދެވިފައި
: 26 އޮގަސްޓް 2021
: 25 އޮގަސްޓް 2020
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
75,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
: 31 އޮގަސްޓް 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ބާރަށް 75,000.00
75,000.00