ހއ.އިހަވަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1377
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމިފައި ޓާރފް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ސައިޓަށް ތަކެތި ގެންދެވިފައި
: 15 ޖުލައި 2021
: 22 އޮގަސްޓް 2021
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,780,651.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
178,065.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 މޭ 2021
: 22 އޮގަސްޓް 2021
: 20 ޖޫން 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. އިހަވަންދޫ 1,958,716.00
1,958,716.00