ހއ.ތުރާކުނު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
:
އައިޑީ:
ISLES/1380
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ސަބްބޭސްއާއި ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ޓަރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
:
: 1 ޖޫން 2020
: 31 މާރިޗު 2021
:
: 3 ފެބުރުވަރީ 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
213,387.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 1 ޖޫން 2020
: 3 ފެބުރުވަރީ 2021
: 3 ފެބުރުވަރީ 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 9 މާރިޗު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ތުރާކުނު 1,336,197.00
1,336,197.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]