ށ.ނަރުދޫ ފުޓްސެލްދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1381
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފުޓްަސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
: 15 މާރިޗު 2017
: 15 މާރިޗު 2016
: 18 ޖުލައި 2021
:
: 18 ޖުލައި 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 29 ޖޫން 2020
: 18 ޖުލައި 2021
: 18 އޮގަސްޓް 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 24 އޮގަސްޓް 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. ނަރުދޫ
0.00