ށ.ކަނޑިތީމު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1382
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ގައު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
: 5 މޭ 2021
: 25 އޮގަސްޓް 2020
: 31 ޖަނަވަރީ 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
3,596.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 ފެބުރުވަރީ 2021
: 5 މޭ 2021
: 31 ޖަނަވަރީ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 ޖަނަވަރީ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. ކަނޑިތީމު 78,596.00
78,596.00