ރ.ރަސްގެތީމު ފުޓްސެލްދަނޑުގައި ޓަރފްއެޅުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1389
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ނިމިފައި
:
: 1 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2020
:
: 10 މާރިޗު 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 1 އޮކްޓޫބަރު 2019
:
: 10 މާރިޗު 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 9 މާރިޗު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ރ. ރަސްގެތީމު
0.00