ރ.ކިނޮޅަސް ބަށިކޯޓު ތަރައްޤީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1390
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ނިމިފައި
:
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2019
:
:
: 27 ޖަނަވަރީ 2020
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2019
:
: 27 ޖަނަވަރީ 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ރ. ކިނޮޅަސް
0.00