ބ.ކަމަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1400
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކުލަލުން ފިޔަވާ އެހެން މަސައްކަތްތަށް ނިމިފައި. މި ހަފްތާ ތެރޭ ކުލަ ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއށްދަނީ
: 28 ޖޫން 2021
: 25 އޮގަސްޓް 2020
: 20 ޖޫން 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
75,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 15 އޭޕްރިލް 2021
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ބ. ކަމަދޫ 75,000.00
75,000.00