ކ.ހިންމަފުށި ޑްރަގް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި ފުޓްސެލްދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1403
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ނިމިފައި
:
: 15 އޭޕްރިލް 2020
:
:
: 15 އޮގަސްޓް 2020
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
69,604.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 20 މޭ 2020
:
: 15 އޮގަސްޓް 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ހިންމަފުށި 69,604.00
69,604.00