ކ.ހިންމަފުށި ފުޓްސެލްދަނޑުގެ ފެންސް އަދި ޓަރފް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
:
އައިޑީ:
ISLES/1404
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިމިފައި
:
: 5 ސެޕްޓެންބަރު 2020
:
:
: 15 ޖަނަވަރީ 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 5 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 10 ޖަނަވަރީ 2021
: 10 ޖަނަވަރީ 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 9 ފެބުރުވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ހިންމަފުށި
0.00