ކ.ދިއްފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1406
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕޭވްމަންޓް ގާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެހެން ސައިޓެއްގައި ކުރިއަށްދަނީ
: 10 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 25 އޮގަސްޓް 2020
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
75,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 10 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 2 ފެބުރުވަރީ 2021
: 15 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ދިއްފުށި 75,000.00
75,000.00