ކ.ގުރައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ސަބްބޭސް ގާއިމްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1407
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ނިމިފައި
:
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 6 ޖޫން 2021
:
: 10 ޖޫން 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
78,842.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2020
:
: 10 ޖޫން 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 31 އޮގަސްޓް 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ގުރައިދޫ 78,842.00
78,842.00