ކ.ގުރައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓަރފް އެޅުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1408
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޓަރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި
: 20 ނޮވެންބަރު 2020
: 29 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 31 އޮގަސްޓް 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,299,343.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
129,934.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 ޖުލައި 2021
: 1 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 15 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ގުރައިދޫ 1,429,277.00
1,429,277.00