ފ.ބިލެތްދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0142
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފ.ބިލެއްދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
:
: 1 ޖަނަވަރީ 2018
:
:
: 30 ޖުލައި 2018
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 1 ޖަނަވަރީ 2018
:
: 30 ޖުލައި 2018
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ފ. ބިލެތްދޫ 67,251.00
67,251.00