މ.މުލި ފުޓުބޯޅަދަނޑުގައި ގޯލް ފެންސްޖެހުމާއި ބޯޅަގެއެއް ތަރައްޤީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1423
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
- ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ގޯލް ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި - ބޯޅަގެ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ.
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 1 ޖުލައި 2020
: 15 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 ޖުލައި 2021
: 17 ޖަނަވަރީ 2021
: 31 އޮގަސްޓް 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މ. މުލައް
0.00