ފ.މަގޫދޫ ފުޓްސެލްދަނޑު ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް
:
އައިޑީ:
ISLES/1424
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ނިމިފައި.
:
: 12 އޮގަސްޓް 2020
: 31 ޑިސެންބަރު 2020
:
: 24 ޖަނަވަރީ 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 10 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 24 ޖަނަވަރީ 2021
: 24 ޖަނަވަރީ 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ފ. މަގޫދޫ
0.00