ފ.ދަރަނބޫދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/1426
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ތަކެތި ރަށަށް ޑެލިވަރ ކުރެވި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައި
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
75,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 11 މޭ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ފ. ދަރަނބޫދޫ 75,000.00
75,000.00