ތ.އޮމަދޫ ފުޓްސެލްދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1432
: 1 ނޮވެންބަރު 2021
: 29 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 31 ޑިސެންބަރު 2021
:
: 12 ޑިސެންބަރު 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ނޮވެންބަރު 2021
: 19 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 12 ޑިސެންބަރު 2021
: 12 ޑިސެންބަރު 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 17 ޖުލައި 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ތ. އޮމަދޫ 375,462.00
375,462.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]