މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އައު އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/1441
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
1. ކޮންޓްރެކްޓް ސޮއި ކުރެވިފައި، 2. މަސައްކަތް ސައިޓް ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި ހަވާލު ނުކުރެވޭ 3. މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވަނީ ކުރިން ހުރި އިމާރާތް ތަޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެފައި ވާތީ 4. މަސައްކަތް ފެއްޓުމުގެ ކުރިން ޓެކްނިކަލް މީޓިންގ 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ބޭއްވިފައި 5- ކުރިން ހުރި އިމާރާތް ތަޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ 6- ކުރިން ހުރި އިމާރާތް ތަޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި - ސައިޓް ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި ހަވާލު ކުރެވިފައި 5- ފައުންޑޭޝަން އަށް ކޮނުމަށް ޝޯރިން މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ - އިންވެގެން ހުރި ގެޔަށް ގެލުން ލިބުން އެކަށީގެން ވާތީ މިކަންތައް ހައްލު ކުރުމަށް، ގޭގެ ވެރި ފަރާތާއި މަސްވަރާ ކުރެވެމުން ދަނީ - ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ - ފައުންޑޭޝަން ރެއިންފޯރސްމަންޓް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - ފައުންޑޭޝަން ކޮންކޮރީޓް އެޅުމަށް ތައްޔާރު ވެފައި - ފައުންޑޭޝަން ރާފްޓް ކޮންކްރީޓް ކޮށްނިމި، ފައުންޑޭޝަން ބީމް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - ގްރައުންޑް ލެވެލް އަށް ކޮލަމްތައް ކޮންކްރީޓް ކުރަން ރެޑީ ކުރެވިފައި - ލިފްޓްގޮޅި ގްރައުންޑް ލެވެލް އަށް ކޮންކްރީޓް ކުރަން ރެޑީ ކުރެވިފައި - ފެން ޓޭންކް ސަޓަރިންގ މަސައްކަތް - ސިޑި ސްޓާރޓަރ ކާސްޓްކުރުން - 17 ގްރައުންޑް ފޮލޯރ ކޮލަމް ކާސްޓް ކުރުން - ބެކްފިލިންގ - ފަސްޓް ފްލޯ ސްލެބް ޝަޓަރިންގ ވޯރކް %90 ނިމިފައި. - ފުރަތަމަ ސްލެބްގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިންމަން ފަށާފައި. - ސްޓެއަރ ކޭސް 2 ގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމިފައި - ފުރަތަ ފްލޯގެ ތަބުތައް ސިމެންތި އަޅަން ތައްޔާރު ކުރެވިފައި - ލިފްޓް ގޮޅި ނިމި ސިމެންތި އަޅަން ތައްޔާރުވެފައި - 2 ވަނަ ފްލޯރ އެޅުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން. - ސެކަންޑް ފްލޯރ ކޮލަމް ކިކަރސް މަސައްކަތް ނިމިފައި - ސެކަންޑް ފްލޯރ ކޮލަމްތަކުގެ ކޮންކްރިޓް %73 ނިމިފައި - ތިންވަނަ ފްލޯގެ ބީމް ރީއިންފޯސްމަންޓްގެ %33 މަސައްކަތް ނިމިފައި - ތިންވަނަ ފްލޯގެ ޝަޓަރިންގ %45 މަސައްކަތް ނިމިފައި - ތިންވަނަ ފްލޯގެ ކޮންކްރިޓްގެ މަސައްކަތަށް ތައްޔާރުވެފައު - 4 ވަނަ ފްލޯގެ ސްލެބް ކޮންކްރީޓް ނިމިފައި - ގްރައުންޑް އަދި ފަސްޓް ފްލޯގެ މޭސަނަރީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - 5 ވަނަ ފްލޯރގެ ސްލެބް ޝަޓަރިންގ މަސައްކަތް ފެށިފައި - 5 ވަނަ ފްލޯރގެ ސްލެބް ޝަޓަރިންގ މަސައްކަތް ނިމިފައި - 2 އަދި 3 ގެ ބްލޮކްވޯރކިންގ ކުރިއަށްދަނީ - ބްލޮކް ވޯރކްސް ގެ މަސައްކަތް 5 ވަނަ ފަންގިފިލާއާއި ހަމައަށް ކުރިއަށްދަނީ - 9 ވަނަ ފްލޯރގެ ޝަޓަރިންގ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - 11 ވަނަ ފްލޯގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ - ފްލޯރ ތަކުގެ ފާރުތަކުގެ ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ދަނީ - ފްލޯރ ތަކުގެ ބްލޮކް ވޯރކްސް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްދަނީ - ފާރުތަކުގައި ސިމެންތި ޖެހުން ކުރިއަށް ދަނީ - ސްޓްރަކްޗަރަލް ކޮންކްރީޓްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި -
: 11 ނޮވެންބަރު 2020
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
: 12 ޖުލައި 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( އިންޑިއާ ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
14,279,586.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
3,398,235.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 11 ނޮވެންބަރު 2020
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
: 12 ޖުލައި 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 29 ނޮވެންބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 58,481,378.50
58,481,378.50
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322607
[email protected]