ލ.ކުނަހަންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1442
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިމި ބޭނުންކުރަން ފަށާފައި
:
: 19 އޮކްޓޫބަރު 2015
:
:
: 24 މޭ 2017
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 19 އޮކްޓޫބަރު 2015
:
: 24 މޭ 2017
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. ކުނަހަންދޫ
0.00