ކ.ގާފަރު ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމާއި ވަށާފާރު
:
އައިޑީ:
ISLES/1443
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ނިމި، ރިޓެންޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި
:
: 1 ޖޫން 2017
:
:
: 1 ޖޫން 2018
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 1 ޖޫން 2017
:
: 1 ޖޫން 2018
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 އޮގަސްޓް 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ގާފަރު
0.00