ވީ.އައި.އޭ ގައި ހުރި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފެސިލިޓީ ރިލޮކޭޓްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1444
: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 12 މާރިޗު 2020
: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 12 ނޮވެންބަރު 2020
: 7 އޮކްޓޫބަރު 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 12 މާރިޗު 2020
: 12 ނޮވެންބަރު 2020
: 7 އޮކްޓޫބަރު 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ޖޫން 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ ހުޅުލެ 2,000,000.00
2,000,000.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322607
[email protected]