ވީ.އައި.އޭ ގައި ހުރި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފެސިލިޓީ ރިލޮކޭޓްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1444
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
1. އެކަމަޑޭޝަން އެނދު މޮޑިފިކޭޝަން %45 2. ވެންޓިލޭޝަން މަސައްކަތް %100 3. ނެޓްވޯރކް މަސައްކަތް %40 ކޮވިޑް19 ޕެންޑެމިކްގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް އަދި ބިލް ޕޭމަންޓް ލަސަވެފައި. - ހެންގަރ ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި - ވަށާފާރު އަދި މާސްޓްގެ މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި - މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި - މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - ސޯޓޯރޭޖް ގުދަން ބަދަލު ކުރުމަށް ގްރައުންޑް ވޯރކްސް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ - ސޯޓޯރޭޖް ގުދަނުގެ ސްޓްރަކްޗަރ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - ފައުންޑޭޝަން އަދި ގްރައުނޑް ސްލެބް ނިމިފައި - ހެންގަރ ކޮލަމްސްތައް ޖަހާ ނިމި ރޫފް ޓްރަސްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - ރޫފް ޓްރަސް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - ރޫފް ޓްރަސް އަޅާ ނިމިފައި - ފާޚާނާ މަސައްކަތް ފެށިފައި - ހެންގަރ ފާޙާނާ ފާރު ރޭނުން އަދި - ހެންގަރ ވެލްޑިންގ މަސައްކަތް - ހެންގަރގެ ތިރީ ފުރާޅުތަކުގައި ޓިނު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެެވެނީ - ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ހެންގަރުގެ ދެކުނު ފަރާތުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލް ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި - މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި - މަސައްކަތް ނިމިފައި
: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 12 މާރިޗު 2020
: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 12 ނޮވެންބަރު 2020
: 7 އޮކްޓޫބަރު 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2022 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 12 މާރިޗު 2020
: 12 ނޮވެންބަރު 2020
: 7 އޮކްޓޫބަރު 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ޖޫން 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ ހުޅުލެ 2,000,000.00
2,000,000.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322607
[email protected]