ކ.ގުޅީފަޅު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ ޤާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1449
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިއީ ކޮވިޑް19ގެ ކޮމިއުނިޓީ ޓްރާންސްމިޝަން މާލޭގައި ފެށި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން މިބައްޔަށް ފައްސިވަމުން ދިއުމާއި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ ތެރެއިން ބިދޭސީން ކަރަންޓީނު ކުރަންޖެހިފައިވާތީ އެފަރާތްތައް އައިސޮލޭޓްކޮށް ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް ގާއިމުކުރެވޭ ފެސިލިޓީއެކެވެ. ކޮވިޑް19 ގެ އޮޕަރޭޝަންސްތައް ނިމުމުން މިތަން ލޭބަރ އެކަމޮޑޭޝަން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ.
: 25 މޭ 2020
: 3 މޭ 2020
: 31 ޖުލައި 2020
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 25 މޭ 2020
: 5 މޭ 2020
: 31 ޖުލައި 2020
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 24 ފެބުރުވަރީ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ގުޅިފަޅު
0.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3333456