ހ.ފޯވިންޑްގައި 10 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0015
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ބައެއް މަސައްކަތްތަކުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން
: 10 އޮކްޓޫބަރު 2018
: 10 އޮކްޓޫބަރު 2018
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2022
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,500,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 10 އޮކްޓޫބަރު 2018
: 10 އޮކްޓޫބަރު 2018
: 31 ޑިސެންބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 ޑިސެންބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 44,737,561.00
44,737,561.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3034448
[email protected]