ހއ.ހޯރަފުށި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގެ ގޮފި އިމާރާތް ކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1537
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
10000އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.ބިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި.ރުއްގަހަށް ބަދަލުދެވިފައި. މިމަޝަރޫޢުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް ފުލް ޑްރޯވިންގ ސެޓާއި ބީ.އޯ.ކިޔު ވަނީ ނިމިފައި
: 10 ޖަނަވަރީ 2022
:
: 30 މާރިޗު 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,900,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,500,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 10 ޖަނަވަރީ 2022
:
: 30 މާރިޗު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 23 ނޮވެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ހޯރަފުށި 4,750,000.00
4,750,000.00