ސ.މީދޫ 2 ވޮލީކޯޓު، ނެޓްބޯލް ކޯޓު އަދި ބަށިކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ކުޅިވަރު
އައިޑީ:
ISLES/0160
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ސ.މީދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގައި ހިމެނޭ 2 ވޮލީކޯޓު، ނެޓްބޯލް ކޯޓު އަދި ބަށިކޯޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
23,565.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 6 ޖުލައި 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ
0.00