ހއ.ބާރަށު ފުޓްސަލްދަނޑު ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1626
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ނިމި ބިޑް އެވޯޑް ކުރެވިފައި
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
: 10 ނޮވެންބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
195,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
520,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 31 އޮގަސްޓް 2021
:
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ބާރަށް 1,300,000.00
1,300,000.00