މ.ކޮޅުފުށި ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0167
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ނިމިފައި
:
: 5 ޖުލައި 2020
:
:
: 15 މާރިޗު 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
65,018.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 13 ޑިސެންބަރު 2020
:
: 15 މާރިޗު 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 16 މާރިޗު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މ. ކޮޅުފުށި 585,164.00
585,164.00