މ.ކޮޅުފުށި ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ކުޅިވަރު
އައިޑީ:
ISLES/0167
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
1- ފުޓްސެލްދަނޑުގެ ޓަރފް އިންސްޓޯލް ކުރުން ފިޔަވައި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި. ފަސްގަނޑު ލެވެލްކުރުމަށް އިތުރަށް ވެލި އަޅަންޖެހޭތީ، މި މަސައްކަތް ނިމުމުން ޓާރްފް އެޅުމަށް 2- ފުޓްސަލްދަނޑަށް އިތުރަށް ފަސްއެޅުމަށް ފައިސާވަނީ ކައުންސިލަށް ޖަމާކުރެވިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
65,018.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 22 ޖުލައި 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މ. ކޮޅުފުށި
0.00