މ.މުލައް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0171
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ
: 31 ޑިސެންބަރު 2021
: 2 ޖަނަވަރީ 2022
: 31 އޮގަސްޓް 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
157,861.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
142,074.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 2 ޖަނަވަރީ 2022
: 31 އޮގަސްޓް 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 އޮކްޓޫބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މ. މުލައް 1,937,079.00
2,237,014.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]