ށ.ފޭދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0173
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ނިމިފައި
:
: 15 މާރިޗު 2016
: 15 ނޮވެންބަރު 2020
:
: 5 ނޮވެންބަރު 2020
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
69,420.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 5 ނޮވެންބަރު 2020
: 30 ނޮވެންބަރު 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 12 ޖުލައި 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. ފޭދޫ 168,735.00
168,735.00