ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1743
: 8 މާރިޗު 2022
: 30 ޖަނަވަރީ 2022
: 15 ޖޫން 2022
:
: 30 އޭޕްރިލް 2022
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2023 ގެ ބަޖެޓް :
238,325.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
214,492.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 8 މާރިޗު 2022
: 30 ޖަނަވަރީ 2022
: 15 ޖޫން 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި 695,000.00
1,147,817.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]