ތ.މަޑިފުށި ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/1860
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަޢުލޫމާތަށް ބަދަލުއައުމާއި ގުޅިގެން އަލުން އިޢުލާންކުރެވިފައި
: 19 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 20 އޭޕްރިލް 2021
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
500,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
200,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ތ. މަޑިފުށި 700,000.00
700,000.00