ކ.ދިއްފުށި ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
ކުޅިވަރު
އައިޑީ:
ISLES/0199
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
1- ކ. ދިއްފުށި ފުޓްސެލްދަނޑު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި 2- ކ. ދިއްފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް އިންސްޓޮލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައި. މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ކަނޑައެޅުމަށް ކައުންސިލްގައި ދެންނެވިފައި. އަދި ޖިމް އިންސްޓޯލްކުރާނެ ގޮތުގެ ކޮންސެޕްޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
175,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 27 ފެބުރުވަރީ 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ދިއްފުށި
0.00