ކަސްޓަމްސް ނޯތް ރީޖަން ހެޑް އޮފީސް އިމާރާތް - ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
:
އައިޑީ:
ISLES/0002
: 24 އޮކްޓޫބަރު 2017
: 24 އޮކްޓޫބަރު 2017
: 27 ނޮވެންބަރު 2019
: 27 ނޮވެންބަރު 2019
: 27 ނޮވެންބަރު 2019
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 24 އޮކްޓޫބަރު 2017
: 24 އޮކްޓޫބަރު 2017
: 27 ނޮވެންބަރު 2019
: 27 ނޮވެންބަރު 2019
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
- މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕަށް އައި ބަދަލަކާ ގުޅިގެން 104 ދުވަސް އަދި 411,280.00 ރުފިޔާ އެޕްރޫވްކުރުމަށް ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރއަށް 02 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވުނު. - އިމާރާތުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަސައްކަތުގެ ސޮކޯޕަށްއައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުނު ވޭރިއޭޝަން (90 ދުވަހާއި 665,680.00 ރުފިޔާ) 17 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު އެޕްރޫވް ކުރެވުނު - ފަޔާރ ސިސްޓަމް އިންސްޓޯލްކޮށް ނިމުން - އިމާރާތުގެ ކްލެޑިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - އިމާރާތައް ކަރަންޓް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ލައިޓްތައް ހަރުކުރުމާއި ޑީބޯޑު އެޅުން - އިމާރާތުގައި ޖަހާފައިވާ މުށިތައް ސާފުކުރުމާއި ބިއްލޫރިތައް ސާފުކުރުން - އިމާރާތުގެ ބޭރުގައި ކުލެޑިން ޖެހުން - އިމާރާތައް ކަރަންޓް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުން - އިމާރާތުގެ ގޯތިތެރޭގެ ލޭންޑްސްކޭޕިން ހެދުން - ފާއިތުވި ހަފްތާގައިވެސް ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަސައްކަތްތައް ނުނިމޭތީ އެކަންކަން ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން - ކްލެޑިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގެ %95 ނިމިފައި - އިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފިޓިންގްސް ހަރުކޮށް ނިމިފައި - ޕެނަލްބޯޑު ހަރުކުރުން ފިޔަވައި ހުރިހާ އިލެކްޓްރިކަލް މަސައްކަތް ނިމިފައި - އިމާރާތުގެ ފިނިޝިންގެ %95 ނިމިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 95
4,347,928.00
4,347,928.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3334176
[email protected]