ކ.ދޫނިދޫ ބަނދަރު ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިކްލަމޭޝަން
:
އައިޑީ:
ISLES/0021
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފަޅު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
: 15 ޖުލައި 2020
: 22 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 15 ޖުލައި 2021
:
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
16,181,778.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
2,573,861.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 ޖުލައި 2020
: 22 ސެޕްޓެންބަރު 2020
: 15 ޖުލައި 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ދޫނިދޫ 65,075,647.00
65,075,647.00