ކ.ދޫނިދޫ ބަނދަރު ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިކްލަމޭޝަން
:
އައިޑީ:
ISLES/0021
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޑިފެކްޓް ލައިބިލިޓީ ޕިރިއަޑް
: 5 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 5 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 15 އޭޕްރިލް 2022
: 15 އޭޕްރިލް 2022
: 15 އޭޕްރިލް 2022
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
4,984,140.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
995,440.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 5 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 5 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 15 އޭޕްރިލް 2022
: 15 އޭޕްރިލް 2022
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 23 ޖޫން 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ދޫނިދޫ
ސަރވިސް ޖެޓީގެ މަސައްކަތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
68,481,366.00
68,481,366.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3034448
[email protected]