ރ.މާކުރަތު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0212
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
1- ރ.މާކުރަތު ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިމިފައި. 2- ޓާރފް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުން ތަކެތި ޑެލިވަރ ކުރެވިފައި. ޓަރފް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ކުރިން ސަބް ބޭސްގައި ރަގަޅު ކުރަން ހުރި ކަންކަން ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
:
: 26 ޑިސެންބަރު 2019
: 31 އޮގަސްޓް 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,538,126.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
144,869.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 10 ޖުލައި 2021
: 26 ޑިސެންބަރު 2019
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ރ. މާކުރަތު 5,832,995.00
5,832,995.00