ރ.މީދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0213
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
1- ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. 2- ޓާރފް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮައި ކުރެވިފައި 3. ވާށާ ފާރު ރޭނުމާއި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
: 1 ނޮވެންބަރު 2020
: 15 ޑިސެންބަރު 2020
: 31 އޮގަސްޓް 2021
:
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
909,963.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 30 ޖޫން 2021
: 15 ޑިސެންބަރު 2020
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ރ. މީދޫ 7,909,963.00
7,909,963.00