ގދ.ތިނަދޫ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/2156
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅިފައި
: 1 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
3,000,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
5,000,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގދ. ތިނަދޫ 10,000,000.00
10,000,000.00