ސ.ފޭދޫ ސްކޫލް 4 ބުރި އިމާރާތް (12 ކްލާސް ރޫމާއި ހޯލް އިމާރާތް)
:
އައިޑީ:
ISLES/0022
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ނިމިފައި،
: 19 ޖޫން 2016
: 19 ޖޫން 2016
:
:
: 19 ޖޫން 2017
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 19 ޖޫން 2016
: 19 ޖޫން 2016
:
: 19 ޖޫން 2017
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ 2,781,219.00
2,781,219.00