ލ..މާބައިދޫ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/2220
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
- ކޮންސެޕްޓަށް ބަދަލުގެނެސް 17 ނޮވެންބަރު 2022 ގައި ކައުންސިލުން ޓެންޑަރކޮށް 15 ޑިސެންބަރު 2022 ގައި ބިޑުތައް ނަގާފައި. - އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ. - މާރިޗު 2023 ގެ ނިޔަލަށް އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ޕްލޭންކޮށްފައި.
: 30 ޖަނަވަރީ 2023
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2023 ގެ ބަޖެޓް :
210,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
420,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. މާބައިދޫ 310,000.00
940,000.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]