ގދ.ވާދޫ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/2229
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އެގްރީމެންޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
: 31 އޮގަސްޓް 2021
:
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
250,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 19 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގދ. ވާދޫ 250,000.00
250,000.00