ޅ.ކުރެންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ކުޅިވަރު
އައިޑީ:
ISLES/0233
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފުޓްބޯލަދަނޑުގެ ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށް ކައުންސިލްގައި ދެންނެވިފައި. ކައުންސިލުން މި މަސައްކަތް އަދި އިޢުލާންކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވޭ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
5,000,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 27 ފެބުރުވަރީ 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ޅ. ކުރެންދޫ
0.00