ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0244
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ނިމިފައި
:
: 15 މާރިޗު 2016
: 1 ޖުލައި 2020
:
: 1 ޖުލައި 2020
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 15 މާރިޗު 2018
:
: 1 ޖުލައި 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ 1,340,000.00
1,340,000.00