ލ.މާބައިދޫގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުން
މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުފަޅުގެ ވަސީލަތްތައް
އައިޑީ:
ISLES/2456
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މާބައިދޫގައި 25 ޓަނުގެ (50 ޓަނުގެ ސްޓޯރޭޖާއެކު) އައިސްޕްލާންޓެއް ޤާއިމްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 24 ފެބުރުވަރީ 2021 ގައި ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައި. މި މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2021 މާރިޗް 14 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ބީލަން ހުށަހެޅުން އޮންނާނެ.
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
4,000,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 2 މާރިޗު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. މާބައިދޫ 4,000,000.00
4,000,000.00