ލ.މާބައިދޫގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/2456
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2022
: 7 މާރިޗު 2023
: 6 އޮކްޓޫބަރު 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,698,144.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,528,330.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 7 މާރިޗު 2023
: 6 އޮކްޓޫބަރު 2024
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 24 އޮކްޓޫބަރު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. މާބައިދޫ 4,660,000.00
8,115,723.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322625