ލ.މާބައިދޫގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/2456
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މާބައިދޫގައި 25 ޓަނުގެ (50 ޓަނުގެ ސްޓޯރޭޖާއެކު) އައިސްޕްލާންޓެއް ޤާއިމްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 12 މޭ 2021ގައި ވަނީ 3 ވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާން ކުރެވިފައި. މި މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 06 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ބީލަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ.
: 24 ފެބުރުވަރީ 2021
: 24 ފެބުރުވަރީ 2021
: 31 މޭ 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
4,000,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ނޮވެންބަރު 2021
:
: 31 މޭ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. މާބައިދޫ 4,000,000.00
4,000,000.00