ގދ.ތިނަދޫ އިންޑޯރ ކޮމްޕްލެކްސް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0248
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
1. ޖިމް ރޫމާއި އެއޮރަބިކްސް ރޫމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. 2. ބެޑްމިންޓަން ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
:
: 23 ޖަނަވަރީ 2020
:
:
: 27 އޮކްޓޫބަރު 2020
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
12,741.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 23 ޖަނަވަރީ 2020
:
: 27 އޮކްޓޫބަރު 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގދ. ތިނަދޫ 2,612,741.00
2,612,741.00