ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/0254
: 28 އޭޕްރިލް 2014
: 28 އޭޕްރިލް 2014
: 30 އޭޕްރިލް 2020
: 30 އޭޕްރިލް 2020
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ލޯން އެހީ ( ސައުދީ ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
418,641,176.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 14 ނޮވެންބަރު 2016
: 21 ޖަނަވަރީ 2017
: 30 މާރިޗު 2020
: 19 މާރިޗު 2020
: ސިވިލް މަސައްކަތާއި އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެގެން ދިއުން
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 27 އޮކްޓޫބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ 264,154,286.00
264,154,286.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]