ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް
ޞިއްޙަތު
އައިޑީ:
ISLES/0254
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އިކުއިޕްމެންޓް އިންސްޓޮލޭޝަން، ޓެސްޓިންގ އެންޑް ކޮމިޝަނިންގ ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ލޯން އެހީ (ސައުދީ ފަންޑް)
- ލޯން އެހީ (އޮފިޑް)
މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް:
418641176
2020 ގެ ބަޖެޓް :
2,875,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 23 މާރިޗު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ 418,641,176.00
418,641,176.00