މާލޭ މަގު ހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0258
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ސެގްމެންޓް 02ގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ޕްލޭންކުރެވިފައި.
: 3 ޖުލައި 2022
: 3 ޖުލައި 2022
: 30 ނޮވެންބަރު 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
8,585,640.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
5,216,557.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 20 އޮގަސްޓް 2022
: 26 ޖަނަވަރީ 2020
: 29 ޖަނަވަރީ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ނޮވެންބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 127,258,063.00
127,258,063.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]