ށ.ފުނަދޫ މަގު ހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0262
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަޝްރޫއު ނިމިފައި
:
: 30 އޭޕްރިލް 2015
:
:
: 31 ޑިސެންބަރު 2018
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 30 އޭޕްރިލް 2015
:
: 31 ޑިސެންބަރު 2018
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. ފުނަދޫ 2,548,048.00
2,548,048.00