1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫއު - ފޭސް 2
:
އައިޑީ:
ISLES/0263
:
: 9 ސެޕްޓެންބަރު 2011
:
:
: 21 ފެބުރުވަރީ 2019
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ލޯން އެހީ ( ކޮމާޝަލް ލޯންސް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,340,524.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
2,633,089.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 1 ޖަނަވަރީ 2015
:
: 21 ފެބުރުވަރީ 2019
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 މޭ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
13 މާރޗް 2017 ގައި ސިވިލް ވޯކްސް ނިމިފައި. ބެނެފިޝަރީސްއައި ހައުސިންގ ޔުނިތްތައް ހަވާލުކުރެވިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
2 ގއ. ވިލިނގިލި
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
17 ފެބްރުއަރީ 2017 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
3 ގދ. މަޑަވެލި
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
21 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
4 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
8 މާރޗް 2017 ގައި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
5 ގދ. ގައްދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
24 މާރޗް 2017 ގައި ޢަމަލި މަސައްކަތް ނިމިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
6 ގދ. ތިނަދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
31 ޖުލައި 2016 ގައި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
7 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
31 މާރޗް 2017 ގައި ޢަމަލީ މަސައްކަޔް ނިމިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
8 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
15 މާރޗް 2017 ގައި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
0.00
9 އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
15 މާރޗް 2017 ގައި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
10 ބ. ތުޅާދޫ
88,315,016.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]