1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫއު - ފޭސް 2
ބޯހިޔާވަހިކަން
އައިޑީ:
ISLES/0263
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކައް ކަރަންޓް ނަރުދަމާ އަދި ފެނުގެ ހިދުމަތްވެސް ފޯރުކޮށްދީ ނިމިފައި. އަދި ހައުސިން ޔުނިޓްތައް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކައް ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. މިވަގުތު ކުރިޔަށްދަނީ ހައުސިނގ ޔުނިޓް ތަކުގެ މަރާމާތު ފައިސާ ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
- ލޯން އެހީ (ކޮމާޝަލް ލޯންސް)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
4,974,104.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 17 މާރިޗު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ
2 ގއ. ވިލިނގިލި
3 ގދ. މަޑަވެލި
4 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
5 ގދ. ގައްދޫ
6 ގދ. ތިނަދޫ
7 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް
8 އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ
9 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
10 އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ
0.00