މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0267
: 1 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,544,554.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,272,277.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 2 ފެބުރުވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ދިއްދޫ 0.00
2 ހދ. ހަނިމާދޫ 0.00
3 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި 0.00
4 ދ. ކުޑަހުވަދޫ 0.00
5 ތ. ވިލުފުށި 0.00
6 ގއ. ވިލިނގިލި 0.00
7 ގދ. ތިނަދޫ 0.00
18,755,128.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]