މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް
އައިޑީ:
ISLES/0267
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
2019 ގައި ކުރިއަށްނުގެންދެވޭ
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,575,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
3,150,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 ސެޕްޓެންބަރު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ދިއްދޫ
2 ހދ. ހަނިމާދޫ
3 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
4 ދ. ކުޑަހުވަދޫ
5 ތ. ވިލުފުށި
6 ގއ. ވިލިނގިލި
7 ގދ. ތިނަދޫ
19,027,158.00